Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Reflectometers

 • อุปกรณ์วัด (Reflectometer RQflex® 10 Reflectoquant® )

  อุปกรณ์วัด ( Reflectometer RQflex® plus 10 Reflectoquant® )

  ชุดทดสอบแอมโมเนียม (0.2-0.7 mg/l)

  ชุดทดสอบแอมโมเนียม (5.0-20.0 mg/l)

  ชุดทดสอบแอมโมเนียม (20.0-180 mg/l)

  ชุดทอสอบกรดแอสคอร์บิก (25-450 mg/l)

  ชุดทดสอบแคลเซียม (5-125 mg/l)

  ชุดทดสอบแคลเซียม (2.5-45.0 mg/l)

  ชุดทดสอบคลอรีน (0.5-10 mg/l)

  ชุดทดสอบฟอร์มาร์ดีไฮด์ (1.0-45.0 mg/l)

  ชุดทดสอบกรดซัลฟูรัสอิสระ (1.0-30.0 mg/l)

  ชุดทดสอบกลูโคส (1.0-100 mg/l)

  ชุดทดสอบสารไฮดรอกซี่เมททิล เฟอร์ฟิวรัล (1.0-60.0 mg/l)

  ชุดทดสอบเหล็ก (0.5-20 mg/l)

  ชุดทดสอบเหล็ก (20-200 mg/l)

  ชุดทดสอบกรดแลคติก (3.0-60 mg/l)

  ชุดทดสอบแมกนีเซียม (5.0-100 mg/l)

  ชุดทดสอบกรดมาลิค (5.0-60.0 mg/l)

  ชุดทดสอบไนเตรท (3.0-90.0 mg/l)

  ชุดทดสอบไนเตรท (5.0-225 mg/l)

  ชุดทดสอบไนไตรท์ (0.03-1.00 mg/l)

  ชุดทดสอบไนไตรท์ (0.5-25.0 mg/l)

  ชุดทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Peracetic Acid (1.0-22.5 mg/l)

  ชุดทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อ Peracetic Acid (75-400 mg/l)

  ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (0.2-20.0 mg/l)

  ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (100-1000 mg/l)

  ชุดทดสอบฟอสเฟต (5.0-120 mg/l)

  ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH 1.0-5.0)

  ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH 4.0-9.0)

  ชุดทดสอบโปตัสเซียม (0.25-1.2 g/l)

  ชุดทดสอบซัลไฟต์ (10-200 mg/l)

  ชุดทดสอบสภาพกรดทั้งหมด pH 7.0 (2.0-14.0 g/l)

  ชุดทดกสอบความกระด้างทั้งหมด (0.1-30.0 °d)

  ชุดทดสอบน้ำตาลทั้งหมด (กลูโคสและฟรักโทส) (65-650 mg/l)

  Blank Strips

  ชุดทดสอบไนเตรท (5.0-250 mg/l)

  ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่างในน้ำมันยาหล่อเย็น (pH 7.0-10.0)

  ชุดทดสอบซูโครส (0.25-2.50 g/l)