Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Testing Service

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา

  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางโภชนาการ

  ตรวจวิเคราะห์ในการจัดทำฉลากโภชนาการตามข้อกำหนด USFDA

  ตรวจวิเคราะห์สารเจือปนในอาหาร

  ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร

  ตรวจวิเคราะห์สิ่งปนปลอมในอาหาร

  ตรวจวิเคราะห์สารพิษ Mycotoxins ในอาหาร

  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาทสัมผัส

  ตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์

  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร

  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร