Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20080308155806.jpg

หลักการ              การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณโคลิฟอร์มในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบโคลิฟอร์มในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมงประโยชน์ของชุดทดสอบ              ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

จำนวนตัวอย่าง

              30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

จำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 ไคโลนี หรือ 10 ตัว ในอาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษา

               เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<