Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20100526234041.gif

ชุดทดสอบยาบ้าแบบหยด

20100526234121.jpg
ชุดทดสอบยาบ้า (แบบหยด)ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียววัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ

เจเอสพี เมท การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของชุดทดสอบ

เจเอสพี เมท การ์ด เป็นชุคตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในตลับทดสอบจะมี เมทแอมเฟตามีนที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ (drug-protein conjugate) เมทแอมเฟตามีนนี้จะแย่งกับ เมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นในตลับทดสอบประกอบด้วย แผ่นทดสอบที่เคลือบด้วย drug-protein conjugate ในตำแหน่ง“T”และมีแอนติบอดีต่อเมทแอมเฟตามีนที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody -dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบ ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้จะช่วยในการตรวจหาเมทแอมเฟตามีนและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยความไวที่สูง

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

1.  ตลับทดสอบ  50  ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภาย ในบรรจุสารดูดความชื้นและหลอดหยด
2.  คู่มือการใช้

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

วิธีการชุดทดสอบ

ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 15-30 c  ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1.นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2.หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดที่หลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3.อ่านผลที่ 5  นาที

การแปลผล

ผลลบ
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือ มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก/มล.

ผลบวก
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก/มล.

แปลผลไม่ได้
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

ข้อจำกัดของการทดสอบ

1.ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2.บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยกว่า 1,000 นก/มล
3.แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรงแต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่างๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
4.การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพมิใช่เชิงปริมาณ
5.สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<