Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20080311134510.jpg

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

          1. ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว

          2. สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า

          3. สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

          4. ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด

          10 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

        ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 0.2 มิลลิกรัม

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<