Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>Food Safety Test Kits>>ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ
 • header_20110506174017.jpg

  ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ

  20110506174212.jpg
  ตักเกลือที่ต้องการตรวจสอบ จำนวน 2 ช้อน
  20110506174314.jpg
  หยดสารเคมี 1 จำนวน 3 หยด
  20110506174629.jpg
  ตามด้วยการหยดสารเคมี 2 จำนวน 3 หยด
  20110506174746.jpg
  ผสมเกลือและสารเคมีทั้งสองชนิดให้เข้ากัน
  20110506174844.jpg
  เทส่วนที่เป็นสารละลายลงบนแผ่นพลาสติก
  20110506175006.jpg
  อ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือ
  ความสำคัญ            ไอโอดีนเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรรอกซีน การขาดสารไอโอดีนจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคคอพอก และยังส่งผลต่อการเจริญของสมอง ซึ่งถ้าหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนในช่วงระยะตั้งครรภ์ ลูกที่คลอดออกมาจะมีโอกาสเป็นปัญญาอ่อน หรือที่เรียกว่า โรคเอ๋อ            ข้อมูลการใช้เกลือเสริมไอโอดีนจากกรมอนามัย ปี 2550 พบว่ามีความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนอยู่ระหว่างร้อยละ 50.6-66.8 และมีเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนที่ได้คุณภาพมาตรฐานที่มีปริมาณเกลือไอโอดีนมากกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในปริมาณเพียงร้อยละ 54 เท่านั้น ซึ่งกรมอนามัยได้มีมาตรการเร่งด่วนในขณะนี้คือการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537 (มีปริมาณไอโอดีนในเกลือไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในการปรุงอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นมาตรการหลักและใช้อาหารเสริมไอโอดีนเป็นมาตรการเสริมอีกทางหนึ่งในการควบคุมและป้องกัน ซึ่งการมีชุดตรวจสอบทางภาคสนามอย่างง่าย เพื่อการตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือ จะเป็นทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ท้องถิ่น ประชาชนและผู้ผลิตเกลือมีส่วนร่วมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของเกลือให้มีปริมาณไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสม

  หลักการ

              ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ใช้หลักการ Colorimetric Method ซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือในช่วงที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10, 20, 30, 40 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การตรวจสอบไอโอดีนในเกลือด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและราคาประหยัด โดยการอ่านค่าปริมาณไอโอดีนในเกลือจากการเปรียบเทียบสีกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม

  ความแม่นยำของชุดทดสอบ

              จากการศึกษาวิจัยพบว่าการตรวจสอบไอโอดีนในเกลือทางภาคสนาม ตามขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วพบว่า ให้ความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 0.997 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

  ขนาดชุดทดสอบ

              ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือ 1 กล่อง ทดสอบได้ 220 ตัวอย่าง

  อายุและการเก็บรักษา

              เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องไม่โดนแสงแดด อายุการใช้งาน 1 ปี

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<