Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20100317130018.jpg

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

 20100901225444.jpg
การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า
ความสำคัญของชุดทดสอบ          ตามเกณฑ์เสนอแนะขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดคุณภาพน้ำบริโภคต้องไม่พบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค เนื่องจากแบคทีเรียดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง สามารถตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรค ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter) เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนนำมาบริโภคหลักการของชุดทดสอบ

          ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ

ความแม่นยำของชุดทดสอบ

          ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็งมีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 85.2%

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

          – ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็งขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

          – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

          – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

          – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<