Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Events>>คณะผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
 • P1020744

  ผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ  

  1. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  2. Mr. Phillip Kemp Chairman of Business Innovation & Incubation Australia

  3. คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด

  4. Mr. Peter Harman Deputy Chief Executive, UK Business Incubation

  5. คุณสนัด วงษ์ศรีทอง ผู้ประสานงาน 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

  6. ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และประธาน International Association of Science Parks

  7. ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

  P1020736 P1020739
  P1020742 GetAttachment11

  คุณศรีทิพย์ อุชชิน นำคณะผู้บริหารระดับสูงสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  DSC_0044

  คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT)

  DSC_0031

  คณะอาจารย์และผู้บริหารจาก Asian Institute of Technology (AIT) เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณศรีทิพย์ อุชชิน บรรยายประวัติ       และภาพการทำงานโดยรวมของบริษัทฯ

  DSC_1807

  คณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ Indiana State University

  DSC_1797

  คุณภสิณี ฟูตระกูล นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ Indiana State University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ        คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ

  IMG_0524 ice

  คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

  IMG_0502

  คุณเวนิกา ศรีไทย นำคณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

  IMG_0505(1)

  คณะอาจารย์และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  ให้ความสนใจชมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบต่างๆของบริษัทฯ

  clip_image002(1) clip_image002

  คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

   ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ

  clip_image003

  คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

  clip_image002(2) clip_image004

  คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ บรรยายเรื่อง “การเริ่มทำธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่” คณะอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  _hients_5-02-51

  คณาจารย์และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  

  P1020711 P1020718

  ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและคณบดีจาก 

  ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ 

  P1020714 P1020713

  คณะผู้บริหารและคณบดีจาก ANDALAS UNIVERSITY ประเทศอินโดนิเซีย สนใจรูปแบบการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ก่อนกลับคุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ได้มอบตัวอย่างชุดสื่อการสอน ชุดตรวจสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ENZhance  เพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย

  P1020723

  คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  P1020720

  คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการก่อตั้ง    บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

  P1020751

  คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเยี่ยมชมบริษัทฯ

  P1020759 P1020767
  P1020774 P1020772

  คุณภาวดี ใจเอื้อ นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  P1010006

  ที่ปรึกษาเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP) 

  เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือในการสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุดทดสอบ (สำนักงานของบริษัทฯที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

  P1010017 P1010009
  P1010008 P1010019

  บรรยากาศสำนักงานของบริษัทฯ ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  P1030017

   Senior Education Official Pakistan University

  P1030009 P1030010
  P1030012 P1030015

  ดร.พลาเดช เฉลยกิตติ รก.ผู้อำนวยการโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เกียรตินำคณะ Senior Education Official Pakistan University เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

  P1030073

  คณะผู้บริหารจาก National Planning Authority และ Ugandan Industrial Research Institute

  P1030068 P1030069
  P1030070 P1030072

  คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ ให้การต้อนรับ Abel Rwendeire (Ph.D) Deputy Chairperson Of National Planning Authority และ             Prof. Charles G. Kwesiga Executive Director Of Uganda industrial Research Institute

  sun

  คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

   เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

  Dr.Ekki

  Dr.Ekkehard Werner,Managing Director of East West Science Co.Ltd.

  Dr.Ekki1 Dr.ekki3

  คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ Higher Enterprises Co.Ltd. ประชุมความร่วมมือทางธุรกิจกับ Dr.Ekkehard Werner Managing Director of East West Science Co.Ltd. 

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<